A szerződéstől való elállás

 

Vevő nem vállalkozó / aki nem rendelkezik hozzárendelt azonosítóval / rendelkezik a 102/2014 W. z. a fogyasztóvédelemről az áruk értékesítésében vagy a Távollevők között kötött szerződés vagy az eladó helyiségein kívül kötött szerződés alapján, valamint bizonyos törvények módosításáról, a 7.pont szerint, a szerződéstől való elállás joga az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül.

 

A szerződéstől való elálláskor küldje vissza nekünk a nem megfelelő termékeket a címünkre:

 

ADL, P. R. O.

A Cseh nép felkelése 3

Kassa 040 22

Szlovák Köztársaság

 

Küldj árut:

 

 • alaposan csomagolt(ajánlott ajánlott), nem utánvéttel. Az áru utánvéttel történő elküldése esetén azt nem veszik át.

 

 • Csatolja hozzá a számla másolatát a bankszámlaszámmal, valamint egy kitöltött mintakivonási űrlapot (ez felgyorsítja a teljes folyamatot).
  Itt talál egy minta elállási űrlapot: vf_doc

 

Az áruknak meg kell felelniük a következő feltételeknek:

 • Az árut alaposan be kell csomagolni
 • Az árut nem szabad használni - nincs jele a használatnak és a viselésnek.
 • Az áruknak teljesnek kell lenniük!

Az áruk küldésekor nem vállalunk felelősséget az áruk elvesztéséért a hozzánk vezető úton - az ügyfél felelőssége, hogy az árukat úgy csomagolja be, hogy azok ne sérüljenek meg vagy ne veszjenek el a szállítás során.

 

A kereskedő kötelezettségei elállás esetén

 • A kereskedő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 14 napon belül megtéríti a fogyasztónak az összes teljesített kifizetést, beleértve adott esetben a szállítási költségeket is, attól az időponttól számítva, amikor a fogyasztó a 11.cikkel összhangban a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről tájékoztatást kapott. A kereskedő az első albekezdésben említett kifizetéseket és költségeket ugyanazon fizetési eszközzel téríti meg, amelyet a fogyasztó az eredeti ügylet során használt, kivéve, ha a fogyasztóval kifejezetten másként állapodtak meg, és feltéve, hogy a fogyasztót az ilyen visszatérítéssel kapcsolatban semmilyen díj nem terheli.

 

 • Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a kereskedő nem köteles többletköltségeket fizetni, ha a fogyasztó kifejezetten a kereskedő által kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.

 

 • Ha adásvételi szerződések esetében a kereskedő nem javasolta az áru átvételét, megvárhatja a visszatérítést, amíg vissza nem kapja az árut, vagy amíg a fogyasztó bizonyítja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

 

 

A fogyasztó kötelezettségei a szerződéstől való elállás esetén

 • Amennyiben a kereskedő nem javasolta az áru átvételét, a fogyasztó az árut indokolatlan késedelem nélkül visszaküldi vagy átadja a kereskedőnek vagy a kereskedő által az áru átvételére felhatalmazott személynek, de legkésőbb 14 nappal azt követően, hogy értesítette a kereskedőt a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről a 11.cikknek megfelelően. A határidő akkor teljesül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut.

 

 • A fogyasztó csak az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit viseli, kivéve, ha a kereskedő vállalta, hogy maga viseli azokat, vagy ha a kereskedő nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy tájékoztassa a fogyasztót arról, hogy ezeket a költségeket a fogyasztó viseli. 

 

 • Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében az árut a szerződés megkötésének időpontjában a fogyasztó otthonába szállították, a kereskedő saját költségén veszi át az árut, ha jellegéből adódóan általában nem lehet postai úton visszaküldeni.

 

 • A fogyasztó csak az áruk értékének az áruk jellegének, jellemzőinek és funkcionalitásának megállapításához szükséges módon történő kezelése következtében bekövetkező csökkenéséért felel. A fogyasztó semmilyen esetben sem felelős az áruk értékének csökkenéséért, ha a kereskedő nem adott tájékoztatást az elállási jogról a 6.cikknek megfelelően. 1 h pont).

 

 • Amennyiben a fogyasztó a 7.cikk a) pontjával összhangban benyújtott kérelmet követően gyakorolja elállási jogát. 3.vagy 8. cikk. 8, a szerződés alapján nyújtandó szolgáltatások teljes köréhez viszonyítva térítse meg a kereskedőnek a teljesítés mértékével arányos összeget addig a pillanatig, amikor értesítette a kereskedőt az elállási jog gyakorlásáról. A fogyasztó által a kereskedőnek fizetendő ésszerű összeget a Szerződésben megállapított teljes ár alapján kell kiszámítani. Amennyiben a teljes árat túlértékelik, a megfelelő összeget a nyújtott gazdasági előny piaci értéke alapján kell kiszámítani.

 

Az áruk személyes visszaküldése

 

Az áruk személyes kézbesítése esetén előzetesen meg kell állapodni a személyes kézbesítés dátumáról a szükséges adminisztráció elkészítése miatt (jóváírás, panaszprotokoll stb...). Személyesen hozhatja az árut minden munkanapon, hétfő kivételével, 08.00 – 16.00 között..